Cấu trúc, tổ chức doanh nghiệp

Để có thể vận hành, hoạt động thực sự hiệu quả, bền vững, mỗi doanh nghiệp buộc phải có cho mình một hình thức cấu trúc, tổ chức phù hợp cho tổng hợp các tiêu chí trở nên riêng biệt, và điều các doanh nghiệp luôn quan tâm trước tiên đó là tính hợp pháp. Sự phù hợp với các quy định của pháp luật luôn là nền tảng cho mọi hình thức cấu trúc, tổ chức có thể phát huy ý nghĩa, vai trò của mình đối với tương lai, vận mệnh của doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động tư vấn cấu trúc, tổ chức doanh nghiệp nhằm đảm bảo pháp lý và loại trừ tối đa rủi ro, An Hòa cung cấp các dịch vụ pháp lý tiêu biểu như sau:
 • Tư vấn thành lập và hoạt động doanh nghiệp, chi nhán, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn các hoạt động liên quan đến mua, bán cổ phần của cổ đông; các hoạt động đầu tư tài chính (góp vốn, mua cổ phần) của khách hàng tại doanh nghiệp khác.
 • Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và quản lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn việc phát hành cổ phần, chống pha loãng và các phương thức kiểm soát quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn doanh nghiệp, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị các công ty cổ phần; họp Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn mua, bán doanh nghiệp/ tư vấn mua bán dự án.
 • Tư vấn pháp lý trong các trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các chủ doanh nghiệp hoặc thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp hay tái cấu trúc doanh nghiệp: chia/tách/hợp nhất/sáp nhập công ty.
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp (tư vấn các điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp.)
 • Tư vấn các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Rà soát pháp lý về cơ cấu, tổ chức và hoạt động thông qua việc soạn thảo, sửa đổi các văn bản do bộ máy quản lý của doanh nghiệp phát hành.
 • Tư vấn, hướng dẫn kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với các văn bản pháp lý và văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành.
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động…) tránh cho doanh nghiệp các rủi ro pháp lý từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra.
 • Cảnh báo rủi ro pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh.