Danh mục mới về thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh được thực hiện qua bưu điện

Quyết định số 682/QĐ – BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định số 682/QĐ – BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định thay mới Danh mục thủ tục trong lĩnh vực đầu tư và đăng ký kinh doanh được thực hiện qua bưu điện.

Theo đó, kể từ ngày 15/5/2019, các thủ tục sau đây được phép gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện:

  • Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ vốn ODA;
  • Đề xuất và lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
  • Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, trừ dự án nhóm A;
  • Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền của Thủ tướng;
  • Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
  • Thành lập công ty TNHH MTV do Thủ tướng quyết định thành lập;
  • Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH MTV do Thủ tướng quyết định thành lập;
  • Chia, tách công ty TNHH MTV do Thủ tướng quyết định thành lập.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1751/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018./.