Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được tài trợ vốn lên đến 01 tỷ đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ – CP (có hiệu lực 01/07/2019), hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo đó, Quỹ phát triển DNNVV sẽ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của DNNVV đáp ưng các điều kiệ theo quy định.

Cụ thể, DNNVV được Quỹ xem xét, quyết định tài trợ vốn khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 hoặc điểm a, điểm b khoản 2 hoặc điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ – CP.

Mức tài trợ vốn không quá 01 tỷ đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị. (đồng tiền được tài trợ là đồng Việt Nam).

Để được tài trợ vốn, DNNVV phải có hồ sơ đề nghị tài trợ vốn. Hồ sơ này gồm có:
  • Giấy đề nghị tài trợ DNNNVV;
  • Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV và các văn bản, tài liệu chứng minh DNNVV đáp ứng đủ điều kiện tài trợ quy định tại khoản Điều 29 Nghị định 39/2019/NĐ –CP.