Luật sư và chuyên viên tư vấn

Luật sư Đặng Trường Sơn

Luật sư

Thạc sỹ Đại Học Luật Hà Nội, Luật sư đoàn luật sư thành phố Hà Nội