Nhà đầu tư

Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, An Hòa có thể cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực. Các lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư đã được An Hòa tư vấn và thực hiện các thủ tục cấp phép rất đa dạng, từ các dự án thuộc diện đăng ký đầu tư đến các dự án thuộc diện thẩm định có thể kể đến các lĩnh vực chủ yếu phải trải qua các thủ tục thẩm định cấp phép.

Trong lĩnh vực này An Hòa cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm những dịch vụ tiêu biểu như sau:
 • Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ/ UBND Tỉnh.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư Quốc hội/ Chính phủ/ Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với diện không phải xin chủ trương đầu tư.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuốc diện phải quyết định chủ trương đầu tư Quốc hội/ Chính phủ/ Ủy ban nhân dân Tỉnh.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư.
 • Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp chia tách/ sáp nhập/ hợp nhất/ chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
 • Thủ tuc điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án hay quyết định của tòa án/ trọng tài.
 • Thủ tục đề nghị giãn tiến độ dự án đầu tư.
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
 • Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hạnh của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
 • Thủ tục cấp đổi giáy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Thủ tục đảm bảo đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
 • Thủ tục góp vốn mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam/ tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thủ tục Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài