Quản trị doanh nghiệp

Tư vấn về quản trị doanh nghiệp là mảng tư vấn truyền thống của Luật An Hòa. Mục tiêu của Luật An Hòa là giúp khách hàng đảm bảo mọi hoạt động quản trị nội bộ và quan hệ giao dịch với bên ngoài tuân thủ đầy đủ các quy trình nội bộ và pháp luật, qua đó giảm thiểu tối đa được những rủi ro và trách nhiệm pháp lý có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp.

Các dịch vụ của Luật An Hòa về Quản trị doanh nghiệp gồm:
  • Soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ; các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp theo yêu cầu;
  • Rà soát các quyết định, nghị quyết, biên bản nội bộ bảo đảm tuân thủ điều lệ của doanh nghiệp và quy định của pháp luật;
  • Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và thông qua các quyết định của doanh nghiệp;
  • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; tranh chấp doanh nghiệp với đối tác;
  • Thực hiện các thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp,...